HOT
Trải nghiệm miễn phí không giới hạn tính năng. Đăng ký tại đây để nhận suất ưu đãi đặc biệt có hạn!
Open navClose nav

Quyền hạn

Quyền hạn quy định phạm vi mà thành viên được phép thực hiện một hành động nào đó trong nhóm. Chốt.Sale quản lý các quyền hạn theo nhóm phạm vi, chẳng hạn như nếu một quyền hạn thuộc Phạm vi Leads, thì việc thiết lập nó chỉ ảnh hưởng nội trong phạm vi Leads.


Bạn cần phải có quyền Quản lý vai trò trong nhóm mới nhìn thấy các nội dung trong mục này.

Các quyền hạn chung

Đây là nhóm quyền hạn có phạm vi lớn nhất, các thiết lập trong nhóm quyền hạn này sẽ ảnh hưởng lớn đến vai trò của thành viên trong nhóm.

Xem các thông tin cơ bản của nhóm

Cho phép thành viên có thể xem các thông tin cơ bản của nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm

Cho phép thành viên có thể thêm một thành viên khác vào nhóm.

Xóa thành viên khỏi nhóm

Cho phép thành viên xóa một thành viên khác ra khỏi nhóm. Lưu ý rằng quyền này không cho phép thành viên xóa quản trị nhóm.

Quản lý nhóm

Cho phép thành viên quản lý nhóm.

Xem danh sách thành viên nhóm

Cho phép thành viên xem danh sách các thành viên của nhóm.

Quản lý vai trò trong nhóm

Cho phép thành viên quản lý vai trò trong nhóm, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa và xóa vai trò.

Quyền hạn trên Leads

Xem danh sách nguồn Leads

Cho phép thành viên xem danh sách nguồn Leads của nhóm.

Quản lý nguồn Leads

Cho phép thành viên quản lý nguồn Leads của nhóm, bao gồm chỉnh sửa và xóa một nguồn Leads bất kỳ.

Quản lý các leads của nhóm

Cho phép thành viên quản lý tất cả leads của nhóm.

Xem các Leads của người khác

Cho phép thành viên xem các Leads không phải do họ tạo, hoặc không được phân bổ cho họ.

Tạo mới leads

Cho phép tạo leads mới

Phân bổ Leads

Cho phép thành viên phân bổ/hủy phân bổ leads

Phạm vi đơn hàng

Phạm vi khách hàng

Phạm vi kho hàng

Phạm vi sản phẩm

Phạm vi vận chuyển

Quản lý các bưu cục

Phạm vi ứng dụng

Quản lý công việc

Phạm vi trao đổi nhómCập nhật lần cuối lúc August 12, 2020